ده فجر
پیران و بزرگان پیامبران قوم‌اند و بزرگان مردم را تشویق به حضور حداکثری در انتخابات کنند 04 فوریه 2020

پیران و بزرگان پیامبران قوم‌اند و بزرگان مردم را تشویق به حضور حداکثری در انتخابات کنند

پیران و بزرگان پیامبران قوم‌اند و بزرگان مردم را تشویق به حضور حداکثری در انتخابات کنند چرا که تاثیر بزرگان در امنیت پایدار چه درسطح ایلات و عشایر و چه در سطح استان و چه در سطح ملی بر کسی پوشیده نیست.