((  آگهی مزایده )) شهرداری سرابله در نظر دارد در اجرای مصوبه ( شماره ۱۶مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۰  ) شورای محترم اسلامی شهر سرابله و موافقت ( شماره ۲۰۶۹۸/ ۵۰۰۱۴۰۰/ ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ ) کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری محترم شهرستان مقداری آهن آلات ( ضایعات ) با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت سنتی و با […]

((  آگهی مزایده ))

شهرداری سرابله در نظر دارد در اجرای مصوبه ( شماره ۱۶مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۰  ) شورای محترم اسلامی شهر سرابله و موافقت ( شماره ۲۰۶۹۸/ ۵۰۰۱۴۰۰/ ۰۵/۰۸/۱۴۰۰ ) کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری محترم شهرستان مقداری آهن آلات ( ضایعات ) با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی به صورت سنتی و با توجه به صرفه و صلاح شهرداری به فروش برساند.

ردیف         وزن  قیمت جز (ریال )          قیمت کل   مبلغ ضمانتنامهملاحظات
  1-  10.000    90.000 ریال  900.000.000 ریال    45.000.000 ریال     
  1. از عموم متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم و شرایط ثبت نام واسناد مزایده و خرید پاکات و آگاهی از نحوه برگزاری مزایده تحویل پاکات از  روز شنبه مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۰  لغایت ۰۹/۱۰/۱۴۰۰به امور درآمد شهرداری سرابله مراجعه نمایند.

  1.   متقاضیان بایستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۰۹/۱۰/۱۴۰۰ پاکات مزایده را تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
  2. به پیشنهاد مبهم و مخدوش و فاقد ضمانت نامه بانکی و تحویل پس از مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  3. هزینه چاپ و نشر آگهی و کارشناسی و سایر بر عهده برنده مزایده می باشد.
  4. شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
  5. جلسه مزایده راس ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه  11/10/1400 در محل شهرداری برگزار می گردد.
  6. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۹-۰۸۴۳۴۲۲۲۶۵۸ تماس حاصل فرمایند.

شهرداری سرابله