ایلام نو / در پی انتشار خبر معرفی گزینەهای احتمالی فرمانداران و شائبەی استفادە از گزینەهای نمایندگان مجلس، گمانەهای زیر در این مورد صورت پذیرفتە است: استاندار ایلام، در نهایت  کیاست و با انتخاب فرمانداران، توپ را بە زمین نمایندگان مجلس، فعالین ستادهای دکتر رییسی و … شوت کردە و با این هتریک، همە را […]

ایلام نو / در پی انتشار خبر معرفی گزینەهای احتمالی فرمانداران و شائبەی استفادە از گزینەهای نمایندگان مجلس، گمانەهای زیر در این مورد صورت پذیرفتە است:

استاندار ایلام، در نهایت  کیاست و با انتخاب فرمانداران، توپ را بە زمین نمایندگان مجلس، فعالین ستادهای دکتر رییسی و … شوت کردە و با این هتریک، همە را کە سرگرم رایزنی در مورد معاونین و مدیران بودند، بە انتصاب فرمانداران مشغول کردە است!

سوال این است کە آیا شخص استاندار  و تیم وی با این عوض کردن های پیاپی زمین بازی، می‌خواهند چه رویکردی در پیش بگیرند؟

برخی از تحلیلگران بر این باورند کە وی با این اقدام می‌خواهد مظنەی وضع موجود را بە دست گیرد و اوضاع را در دست گیرد و شاید هم با نگاهی بدبینانەتر می‌خواهد همە را آچمز کند.

و اما برخی نیز بر این باورند کە پس از ایجاد مشغولیت ذهنی و خواندن دست سیاسیون در انتخاب فرمانداران ، استاندار محترم ، رو خواهد کرد کە چند “آس” طلایی در اختیار دارد و همە را ” کیش و مات” خواهد کرد.

احتمالا ” مهندس ابراهیم نظری‌نیا” مدیر کل دفتر فنی استانداری دولت اصلاحات کە هر آنچە در رزومەاش  دارد همین مورد است کە آن را مدیون جریان اصلاح‌طلبی است، بە عنوان اولین “تک خال”  صفارش شده  و برای معاون عمرانی رو خواهد شد.

وی در آن زمان حامی اصلی شهردار وقت درەشهر “آقای مهندس علیزادە”، نمایندەی کنونی استان در مجلس بود.

شاید اگر سعدی شیرین سخن زندە بود، از این همە صغری و کبری چیدن‌ها برای “فرش قرمز” پهن کردن در زیر پای گزینەهای نمایندگان، آب و روغن قاطی می‌کرد و بی‌وزن و دست و پا شکستە می‌سرود:

تو نیکی می‌کن و در شهرداری اندازد

کە نمایندە در مجلس و برای معاون استاندار شدن، روزی روزگاری می‌دهدت باز.

خط قرمز استاندار محترم  استفاده از  لشکر نیروی های انقلابی  و البته کارآمد  در پست های مدیریتی است و ایشان به درستی  تاکید کرده است که دخالت در امور را قبول نمی کند ولی اهل تعامل و همکاری است  و  ما هم تاکنون امیدوار به این رویکرد ایشان هستیم.