پایگاه خبری تحلیلی  ایلام نو ۱ بزرگترین سرمایەی ایلام، نیروی انسانی آن است، نە نفت و گاز و … . لطفا هر چە سریعتر معاونینی ایلامی و با رزومە را انتخاب کنید چون تیم موجود کشش مدیریت جهادی را ندارند، بی‌تعارف. ۲ مرحوم تعمیرکاری “رە” خطاب بە شیخ نوری وزیر کشور وقت کە یک استاندار […]

پایگاه خبری تحلیلی  ایلام نو

۱ بزرگترین سرمایەی ایلام، نیروی انسانی آن است، نە نفت و گاز و … . لطفا هر چە سریعتر معاونینی ایلامی و با رزومە را انتخاب کنید چون تیم موجود کشش مدیریت جهادی را ندارند، بی‌تعارف.

۲ مرحوم تعمیرکاری “رە” خطاب بە شیخ نوری وزیر کشور وقت کە یک استاندار و یک فرماندار غیربومی بە جای آقای شریفی‌راد فرماندار وقت ایلام را معرفی کرد، فرمودند: مادران ایلامی، اگر بە تصور شما وزیر و معاون وزیر و استاندار نزادەاند کە زادەاند، معاون استاندار و فرماندار کە زادەاند.

ضمن تشکر از آقای دکتر رییسی جهت انتخاب اولین وزیر ایلامی، توصیە می‌کنیم، شما نیز معاونینی بومی  انتخاب کنید و لطفا و مطلقا غیربومی نیاورید.

۴ معاونین استاندار و فرمانداران  ویترین انتصابات هستند  افراد بی‌رزومە و کم تجربه  را بە عنوان معاون خود انتخاب نکنید . مبادا  با بی‌تجربگی، فرصت‌‌سوزی شود چرا کە این‌گونە بی‌تدبیری بە نام همەی جریان  انقلابی تمام خواهد شد.

۴ مشکلات مردم زیاد است و منابع کم و ضدانقلاب و رقیبان داخلی دولت انقلابی با بالابردن هجمه و شانتاژ خبری در حال بزرگ‌نمایی مشکلات هستند که البته این‌مشکلات مربوط به دولت قبل است و مردم هم آگاه هستند. بپذیرید که  اکثر مدیران دولت قبل در استان انرژی لازم برای همراهی دولت آیت الله رییسی ندارن و باید بروند.

حرف و حدیث های نامربوطی از سهم خواهی  برخی کانون های قدرت به گوش می رسد و ظاهرا  هر کدام  لیست های تهیه کرده اند . بی تعارف اگر افراد ناتوان و غیر همسو  به شما معرفی شد لطفا نپذیرید. معیار انتصاب افراد  شایسته سالاری،  کارامدی  و همراه بودن با جریان انقلابی باش.

بازهم تاکید می کنیم لشکر نیروهای انقلابی آماده خدمت به مردم هستند توانمندترین انها را انتخاب و سکان امور را به انها واگذار کنید.