🔹ایلام نو / استاندار ایلام، پس از مدتها مدارا، بالاخرە درست‌ترین کار ممکن را در مورد انتخاب شهردار ایلام انجام داد و یک اولتیماتیوم بە شورا داد کە در این هفتە شهردار را انتخاب کنند و گرنە آن شورا را منحل خواهد کرد.🔹استاندار ایلام، نشان دادە کە انتخاب شهردار بعنوان‌کلیددار شهر بسیار برایش اهمیت دارد🔹استاندار، […]

🔹ایلام نو / استاندار ایلام، پس از مدتها مدارا، بالاخرە درست‌ترین کار ممکن را در مورد انتخاب شهردار ایلام انجام داد و یک اولتیماتیوم بە شورا داد کە در این هفتە شهردار را انتخاب کنند و گرنە آن شورا را منحل خواهد کرد.
🔹استاندار ایلام، نشان دادە کە انتخاب شهردار بعنوان‌کلیددار شهر بسیار برایش اهمیت دارد
🔹استاندار، برای اینکە نشان بدهد کە عزمش جزم است، بە فرماندار ایلام،ماموریت ویژە داد کە بە این قضیە ورود کند و مسالە را جمع کند.
🔹فرماندار ایلام، در جلسەی روز گذشته شورا، حضور یافت و باز هم سە عضو شورا صورتجلسە را امضا نکردند و جلسە را ترک کردند.
🔹این مسالە علاوه بر اینکه مدیریت شهری در مرکز استان را بە محاق بردە باعث زیرسوال رفتن اقتدار عالی‌ترین مقام دولتی شهرستان ایلام نیز گردید.
🔹باید فرماندار ایلام شفاف به رسانه ها و مردم درباره اتفاقات روز گذشته شورا گزارش دهد.
🔹انتظار مردم، عمل کردن استاندار بە اولتیماتیوم و وعدەی دادە شدە بە شهروندان و برخورد با مسببین وضع موجود است.
🔹لازم بە ذکر است کە انحلال شوراها و قرار گرفتن استانداری بە عنوان قائم‌مقام شورای شهر، در دورە‌ی پنجم شوراهای کشور مسبوق بە سابقە بودە و یکصد و یازدە نفر از اعضای شورای شهر و روستا در دورەی قبل سلب عضویت شده و سیزدە شورا هم در آن دوره منحل شد.