حیدر داودی روزنامه نگار متاسفانە در همەی انتخابات‌ها رسم بر این شدە کە تعدادی دلال انتخاباتی بە عنوان “چسبندگان بە ستادها” ورود می‌کنند و زمینە را برای پرش از دوران انتقال برزخ مدیران دوران قبل فراهم می‌کنند.در ایلام نیز این بار اتفاق افتادە است و تعدادی از مدیران دورەی روحانی کە برخی “چسبندگان بە ستاد […]

حیدر داودی روزنامه نگار

متاسفانە در همەی انتخابات‌ها رسم بر این شدە کە تعدادی دلال انتخاباتی بە عنوان “چسبندگان بە ستادها” ورود می‌کنند و زمینە را برای پرش از دوران انتقال برزخ مدیران دوران قبل فراهم می‌کنند.
در ایلام نیز این بار اتفاق افتادە است و تعدادی از مدیران دورەی روحانی کە برخی “چسبندگان بە ستاد روحانی و احزاب اصولگرا و اعتدالگرا” با گرفتن حق‌دلالی از قبیل استخدام و پیمانکاری و …آنها را مدیر کردە بودند و یا اینکە خودشان سیاسی بودند، در دوران انتخابات ریاست جمهوری و حتی پس از آن، برخی از واسطەگران انتخاباتی بیکار ننشستند و با گرفتن حق حساب، لابی‌گری کردە و ار روسای بعضی از ستادها برای تعدادی از مدیران روحانی حکم گرفتەاند.

✔️دو نکتە

اول اینکە گرفتن برخی احکام مطابق هشدار سخنگوی ستادهای مردمی دکتر رئیسی درباره‌ی صدور برخی احکام انتخاباتی، جعلی است چون ایشان، دکتر دوستی، در مصاحبەای با رسانەها اعلام کرد: به جز احکام صادره از سوی شورای مرکزی سایر احکام منتشره در فضای مجازی، خودساخته و باطل است و شیطنت محسوب می‌شود.” و می‌دانیم کە رقبای سیاسی و دلالان سودجو، زیادی از این کارها می‌کنند.

دوم اینکە متاسفانە، گاە برای برخی از فراد هم احکامی واقعی ولی بە صورت پنهانی صادر می‌شود در حالی کە آنان بجز با یک رییس و یا عضو ارشد یکی از ستادهای دکتر رییسی و یا برخی افراد دلال ارتباطی غیرسیاسی و غیرشفاف برقرار کردەاند، مردم شاهدند کە مدیران دارندگان آن احکام حتی یک روز هم در ستادها نبودەاند و یا بجز چند عکس یادگاری با چند عضو یا رییس یک ستاد کە از دیدگاە مردمی کە بە “تغییر وضع موجود” رای دادەاند، هیچ اقدامی در همسویی با مردم نکردەاند، بلکە در خفا با جریان مقابل هم همین زد و بندها را بلکە شفاف‌تر هم داشتەاند.
لذا بە این مدیران و دلالان صادرکنندە و روسای ستادهای صادرکنندەی احکام برای این دوزیستان سیاسی و انتخاباتی، از جانب مردم، هشدار می‌دهیم کە دل بە این کاغذپارەهای گول‌زنک نبندند چرا این گونە زد و بندها در دولت مردمی سید والاتبار جایی ندارد و دیدگان بیدار و رسانەهای ولائی کە پاسداران شفافیت و بە فرمودەی مقام عظمای ولایت “جهادگران عرصەی مجازی”اند اجازەی ادامەی این رویەهای غلط را در استان نمی‌دهند و خطاب بە آنان این بیت حافظ را در هفتصد سال پیش، بە عنوان یک هشدار بازدارندە می‌گوئیم:
ای مگس، عرصەی سیمرغ، نە جولانگە توست
عرض خود می‌بری و زحمت ما می‌داری