ایلام نو  / استاندار ایلام در معارفەی  دکتر صادقی بەعنوان فرماندار دهلران، از استراتژی کلان خود در برهم زدن خط‌کشی بین حوزەهای شمال و جنوب و مقابله با قبیله گرایی … پردە برداشت. این سخنان همان آدرس غلطی است کە باند اداری-سیاسی  کە عمدتا متصل بە اصلاح‌طلبان  هستند، بە هر استانداری کە می‌آید می‌دهند و […]

ایلام نو  / استاندار ایلام در معارفەی  دکتر صادقی بەعنوان فرماندار دهلران، از استراتژی کلان خود در برهم زدن خط‌کشی بین حوزەهای شمال و جنوب و مقابله با قبیله گرایی … پردە برداشت.

این سخنان همان آدرس غلطی است کە باند اداری-سیاسی  کە عمدتا متصل بە اصلاح‌طلبان  هستند، بە هر استانداری کە می‌آید می‌دهند و نتیجە این می‌شود کە کسانی مثل نظری‌نیا از این لپ‌‌لپ جادویی خارج می‌شوند و می‌شوند مدیر کل دفتر فنی دولت خاتمی و یا گزینەی معاون عمرانی شدن دولت انقلابی.

آقای استاندار، این آدرس غلط است چون همین الان هم حداقل سی‌درصد از بانیان شهر ایلام کە در هستەی مرکزی شهر ایلام سکونت دارند حداقل یک یا دو نسل قبل از آبدانان و پهلە  و دهلران بە ایلام آمدەاند و کسی آنها را غیرایلامی نمی‌شناسد،

این سخن تفرقە‌انگیزانە دام “کاسبان  همیشکی گسل شما و جنوب  است، فریب نخورید و در این دام نیفتید لطفا.

ان‌شاا.. شما خود، از این موضوع استفادەی ابزاری نمی‌کنید  ولی در هر صورت  لازم است خدمتتان عرض کنیم کە در حال حاضر شما دو معاون گماشتەاید:

-آقای حسنی کە یک انتخاب بی‌نظیر برای حوزەی معاونت سیاسی-امنیتی با تجارب بالا بوده و مورد اعتماد همه مردم استان و فراتر از مرزبندی های  قبیله ای و شمال و جنوب. ولی  قطعا   بە قول ذهنیت‌سازان “حوزەی جنوب” است .

-اما صمن تبریک به آقای مهندس نجفی کە یک معاونت داخلی و بی‌تاثیر در فضای استان را در دست گرفتە به نظر شما با چه پارامترهایی به جایگاه معاونت رسیده است جز سفارش حاح علی اکبر بسطامی و یا بهتر بگوییم سهم ایشان از معاونت های استانداری! 

-و اما دو گزینەی دیگر باید از کجا انتخاب شوند؟ تا انتصابات شما بر اساس منویات رهبری معظم انقلاب اسلامی و تاکیدات رییس‌جمهور محترم دارای “پیوست عدالت” باشد.

پاسخ سادە است:

شهر ایلام بە تنهایی یک سوم جمعیت استان ایلام را دارد یعنی حداقل وزن سە شهرستان را دارد، و هفت شهرستان دیگر استان نیز شمالی محسوب می‌شوند.

در عوض و بنابر تعبیر همان کاسبان چهار شهرستان نیز جنوبی محسوب می‌شوند.

پس رفتار عادلانە ایجاب می‌کند کە بدور از سهم خواهی نمایندگان در باره دو معاون دیگر استانداری تصمیم‌گیری کنید .

شنیدەهای عرب انلاین حاکی از آ‌ن است کە احتمالا  آقای نظری‌نیا را معاون عمرانی خواهید کرد کە با توجە بە عدم داشتن سوابق مدیریت جهادی و انقلابیگری شفاف در نزد ایلامیان و حضور در دولت‌خاتمی  این انتخاب‌ پیشاپیش مردود است.

انتخاب دیگر  احتمالا مهندس بازدار است کە در شایستگی ایشان هیچ شکی نیست اما این سوال مطرح است وقتی کە ایلام از کمبود نیروی مدیریتی در سطح کلان کشوری رنج می‌برد آیا این موضوع، با توجە بە شایستگی‌های ایشان برای کسب ریاست سازمان‌ جنگل ها  اشتباهی استراتژیک نیست؟ کە دود خلا حضور ایشان در سطوح عالیەی وزارتخانە، بە چشم ایلامیان خواهد رفت و حتی شما با این انتخاب خود را از وجود نیروی کمک‌کنندە بە مدیریت خود در کشور نیز محروم کردەاید.

-و دو سوال آخر

آیا این تمایل بە استفادی بیشتر  از نیروهای  حوزه جنوبی‌ استان بیانگر ارتباطات صمیمی‌تر شما با دکتر عادل آذر و یا آقای مهندس علیزادە نیست؟

و نیز آیا در استان  ایلام، هیچ ایلامی شایستەای پیدا نمی‌شود کە هر دو گزینە را از خارج استان بیایند و هم وزارتخانەها تهی از ایلامیان موثر شود و هم مسیر ارتقاء شغلی لشکر متخصصین انقلابی ایلامی ساکن کل استان کە در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز برای انتخاب رییس‌جمهوری انقلابی از جان مایە گذاشتند را سد می‌کند،

کوتاەسخن اینکە بە ذهنیت‌سازان پشت پردە هشدار می‌دهیم کە “نعل وارونە” نروید، ما خودمان ذغال فروشیم و این حقەها خیلی قدیمی هستند  والسلام.

  • نویسنده : حیدر داودی