ایلام نو / شورای شهر، حق ندارد “مدیریت شهری ایلام” را تقدیم کرمانشاهی‌ها کند، آن هم بعد از کارشکنی آنها در تاسیس دفتر نفت و گاز ایلام آیا اعضای شورای شهر ایلام آلزایمر گرفتەاند هنوز هم یک ماە از ابراز خوشحالی و سخنرانی پیروزمندانەی نمایندەی کرمانشاە در هوا کردن انتقال دفتر نفت و گاز غرب […]

ایلام نو / شورای شهر، حق ندارد “مدیریت شهری ایلام” را تقدیم کرمانشاهی‌ها کند، آن هم بعد از کارشکنی آنها در تاسیس دفتر نفت و گاز ایلام

آیا اعضای شورای شهر ایلام آلزایمر گرفتەاند هنوز هم یک ماە از ابراز خوشحالی و سخنرانی پیروزمندانەی نمایندەی کرمانشاە در هوا کردن انتقال دفتر نفت و گاز غرب بە ایلام که یک حق و یک مطالبەی جدی عمومی است، از یادمان نرفتە

شورای شهر ایلام باید بداند کە فلسفەی ایجاد شورای شهر در همەجای دنیا “ایجاد پارلمان محلی” است و فلسفەی ایجاد شهرداری با نظام شورایی “ایجاد مدیریت محلی” است با افراد محلی.

ظاهراً شورای شهر ایلام، با این بدیهیات کە فلسفەی وجودی خود را از آن گرفتە هم مطلع نیست، اگر اینگونە است کە بدا بە حال ما کە بە آنان بە عنوان افرادی بومی ایلام رای دادیم. کاش ما هم می‌رفتیم تعدادی غیرایلامی می‌آوردیم بە عنوان عضو شورا انتخاب می‌کردیم.

یکی از آخرین شهردارهای غیربومی ایلام مهندس شایان بود، یادگار او در ایلام چە بودە؟ هیچ
و قبل از او نیز آقای اعظمی کرمانشاهی کە متاسفانه بە اتهام مسائل مالی و توسط مراجع ذیصلاح دستگیر و از کار برکنار شد.

اگر شورا ناتوان‌تر از آن است کە یکی از پرسنل توانمند شهرداری ایلام و یا سایر شهرداری‌های استان و یا یکی از مهندسین و مدیران خوشنام ایلامی ساکن ایلام و یا سایر شهرها انتخاب کند و نمی‌تواند در این رابطە اجماعی عقلانی داشتە باشد، این دلیلی نمی‌شود و هرگز و هرگز حق ندارند کە صورت مسالە را عوض کند و دنبال یک غیربومی بگردد، غیربومی اگر خوب بود در شهر خودش بەعنوان شهردار منصوب می‌شد.

ما اول مخالف ضرب‌الاجل استاندار محترم بودیم ولی با عرض تاسف باید بگوییم: همان بهتر کە استاندار، اولتیماتیوم خود را اجرایی کند چون این شورا یا در انتخاب یک ایلامی کاربلد و ذیصلاح ناتوان است یا برخی اعضای شورا دنبال زد و بند هستند و سوءاستفادە از امتیاز “امضای طلایی” خود، چیزی کە وعدەی آنها با شهروندان نبود.

اینکە گفتە می‌شود احدی از اعضای شورای شهر ایلام با فردی کرمانشاهی کە در سال ١٣٨٤ رییس ستاد کروبی در استان تهران بودە رایزنی کرده و برخی اعضا را نیز متقاعد به همکاری نموده، خط قرمز نیروهای انقلابی استان است.

برادران محترم شورا، این اتمام حجت همەی ایلامیان است: یادتان باشد در حال حاضر تمامیت خواهان استان همسایه شمالی سال‌هاست بر منابع نفت و گاز استان به واسطه شرکت نفت و گاز غرب چنبره زده‌اند و هر روز برای ایلام و ایلامی خط و نشان می‌کشند. درست نیست در این شرایط مدیریت شهر ایلام را هم به آنها بسپارید، ایلام و ایلامی، حتی فکر کردن بە این موضوع را بە عنوان خیانت شما بە رای مردم تلقی می‌کند، هر کدامتان در این رابطە رایزنی کردە، اشتباە کردە، رسماً و مرد و مردانە عذرخواهی کند وگرنە نام او را افشا خواهیم کرد تا ایلامیان او را برای همیشە طرد کنند، برود همان کرمانشاە زندگی کند.
تا بعد…

  • نویسنده : حیدر داودی
  • منبع خبر : ایلام نو