ایلام نو  / استاندار ایلام، پس از ورود بە استان، چندین ضرب‌الاجل گذاشتە کە بە باور مردم، بی‌فرجام ماندە‌اند.👇 اولین ضرب‌الاجل استاندار بە مدیران خستە و ناکارآمد بود، بە نظر مردم هنوز هم برخی از مدیران، برکنار نشدە‌اند و برخی مدیران منصوب شده در حد و اندازه مدیر ان دستگاه های  اجرایی نیستند و باید […]

ایلام نو  / استاندار ایلام، پس از ورود بە استان، چندین ضرب‌الاجل گذاشتە کە بە باور مردم، بی‌فرجام ماندە‌اند.👇

اولین ضرب‌الاجل استاندار بە مدیران خستە و ناکارآمد بود، بە نظر مردم هنوز هم برخی از مدیران، برکنار نشدە‌اند و برخی مدیران منصوب شده در حد و اندازه مدیر ان دستگاه های  اجرایی نیستند و باید در همین ابتدای راه از قطار  مدیریتی استان پباده شوند

دومین ضرب‌الاجل افزایش کیفیت نان بود که با بسیج فرمانداران و آوردن گونی گونی  نان از شهرستان‌های استان به جلسات که  نقل محافل  شد و‌ موجی از امیدواری بە راە انداخت، اما در عمل کیفیت کە هیچی، الان خرید نان شب ولو بی‌کیفیت هم برای ایلامیان‌ سخت شدە است.

استاندار محترم  سپس ضرب‌الاجل انتخاب یک هفتە‌ای شهردار را بە شورای ایلام ابلاغ کرد ولی تا بیش از یک ماە شورا هیچ اقدامی نکرد.

ضرت الاجل های جدید

‍فرصت دو هفته‌ای استاندار ایلام به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸: بانک ها باید پاسخگو عملکرد خود در راستای ارائه تسهیلات به مردم باشند.

امیدواریم حداقل بانک‌ها این ضرب‌الاجل را جدی بگیرند.

چون مردم وعدە‌ها و ضرب‌الاجل‌های استاندار را از یاد نمی‌برند!!!!

هنوز این خبر را در دست تکمیل داشتیم کە یک ضرب‌الاجل دیگر از سوی استاندار ایلام صادر شد و وی در شورای اداری استان کە در درە‌شهر انجام پذیرفت اعلام کرد:

یک فرصت به مدیران استان داده‌ایم

بهرام‌نیا، استاندار ایلام در شورای اداری شهرستان دره‌شهر: قاطبه مدیران ما خوب هستند اما یک فرصت به آنها داده‌ایم، اگر ارزیابی کار آنها در قالب شعارهای دولت، مناسب باشد به کار خود ادامه می‌دهند؛ در غیر اینصورت باید بروند.

🔹آقای استاندار، این کار شما از نظر مدیریتی اشتباە است چون هیچ مدیری با پای خودش نیامدە کە با پای خودش برود و این ارزیابی در قالب شعارهای دولت و قید “قاطبە‌ی مدیران ما خوب هستند” نشان از آن دارد کە سیستم پایش مدیریتی و ارزیابی مستقری ندارید.

🔹دوم اینکە از نظر اجتماعی و‌ سیاسی نیز خرج کردن از شعارهای دولت یعنی اینکە صرفا برای آرام کردن تنش‌های پیش آمدە در فضای اداری استان این تعارف سیاسی را مطرح کردە‌اید و می‌تواند بە معنای فرافکنی و حوالە کردن ناکارآمدی مدیریتی  شما بە سیاسیون و مردمی باشد کە قاطبە‌ی آنان شعارهای دولت را پسند کردند.

🔹این  ضرب‌الاجل‌های پیاپی گذاشتن  اعتماد مردم به  مدیریت استان را کاهش داده و ناکارآمدی‌به دنبال دارد.  تعدد ضرب‌الاجل‌ها و عدم پاسخگویی بە آنها باعث ناکارآمدی  مدیریت ارشد در استان و فروریختن کاریزمای سیاسی و‌ اداری این جایگاە خواهد شد و ایلام را در زیر آوار بی‌اعتمادی بە جایگاە نمایندەی عالی دولت رها خواهد کرد و بە عنوان یک میراث سیاسی و اداری بد در فضای استان باقی خواهد ماند.

🔹جناب استاندار ظاهرا مشاور خوب ندارید و ماچون حالا فقط نگران الان استان نیستیم و بیشتر  نگران آیندە‌ی جایگاە استاندار در استان هستیم، صادقانە بە شما مشاورە می‌دهیم و خواهش می‌کنیم کە “لطفا دیگر ضرب‌الاجل تعیین نکنید” و این کار سختی نیست.