ایلام نو / گویا  رزومەهای ارسالی بە استاندار، فقط وجب می‌شوند چون برخی بندەخداهایی کە منصوب می‌شوند گویا مجبور می‌شوند کە هی رزومەی خود را دراز و درازتر کنند و … برخی انتصابات کیلویی استاندار، آدمی را مشکوک می‌کند کە شاید این کارها، یکجور تفنن و “برای خندە” و انبساط روح خلق‌اللە و پر کردن […]

ایلام نو / گویا  رزومەهای ارسالی بە استاندار، فقط وجب می‌شوند چون برخی بندەخداهایی کە منصوب می‌شوند گویا مجبور می‌شوند کە هی رزومەی خود را دراز و درازتر کنند و …

برخی انتصابات کیلویی استاندار، آدمی را مشکوک می‌کند کە شاید این کارها، یکجور تفنن و “برای خندە” و انبساط روح خلق‌اللە و پر کردن اوقات فراغت و شب‌نشینی‌ها انجام می‌شود کە صرفا اگر بە این دلیل است و بس، معیار انتخاب درست می‌باشد.

برخی از این انتصابات فلەای نشان می‌دهد کە گویا استانداری ایلام، رزومە و مدارک تحصیلی را چک نمی‌کنند.

سرپرست یکی از فرمانداری های تازه منصوب شده، با مدرک فوق‌ دیپلم  از یک مرکز علمی کاربردی  اولا لازم است شفافسازی شود که فوق‌‌دیپلمی که با آن بخشی از رزومه‌اش را پر کرده، در چه رشته‌ای چه بوده؟ 

و در ثانی ذکر این نکته لازم است که اگر تکلیف بود که برای این  آقا  پستی در نظر گرفته شود چرا برابر رزومە انتخاب نشده چون اگر چنین می‌شد، می‌بایست وی بە عنوان مدیر کل اجتماعی استانداری!، مدیر کل بهزیستی!، مدیر کل کمیتە امداد!، و مثل آنها برگزیدە می‌شد.

دیگر مدرک ایشان کە طی تحصیل اخذ شدە گویا لیسانس ثبت است که لازم است، بازشفاسازی شود چرا که به راستی  آدم هاج و واج می‌ماند کە تفاوت بین کار فرمانداری و امورات ثبتی اگر “از زمین تا آسمان” نباشد، چقدر است؟

آقای استاندار فاصلە را وجب کند و  پاسخ بدهد.

آقای استاندار، رزومەی این  سرپرست فرمانداری‌اش را سرچ کند تا ببیند کە چقدر از آن مناصب ذکر شدە وجود خارجی ندارند مثلا “دبیر کارگروە  ….هیات مدیرە … چون آنان کە کمتر آشنایی با تعریف کارگروە و تعریف هیات مدیرە  را دارند، می‌دانند کە این پست کلهم بی‌معناست چە در ان شرکت و چە در هر جایی دیگر.

گویا  رزومەهای ارسالی بە استاندار، فقط وجب می‌شوند چون برخی بندەخداهایی کە منصوب می‌شوند گویا مجبور می‌شوند کە هی رزومەی خود را دراز و درازتر کنند و …

آقای استاندار، پاسخ بدهد اگر مبنای انتخاب این فرد  برای فرمانداری “رزومەی نداشتەی وی” نبودە، پس دلیلش چە بودە؟

امیدواریم استاندار محترم ایلام که  به صورت انقلابی به موضوعات مختلف ورود پیدا می کنند  در عزل و نصب‌ها نیز بیشتر دقت بفرمایند. البته تاکید می شود نمره اقای استاندار تا این لحظه بجز چند  مورد در بیشتر انتصابات صورت گرفته  قابل قبول  بوده‌ و  جریان انقلابی امیدوار به تغییرات  اساسی  در مدیریت های استان است.

  • نویسنده : حیدر داودی